ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
09:00 - 23:30
{{ $item.name }}

Kişisel Verilerin Korunması

DNZ Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (“LEVELCİ” VEYA “ŞİRKET”) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE
AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ
Değerli Kullanıcılarımız; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Olarak Sizleri Bilgilendirmek İsteriz
Levelci.com olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel
verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm ürün ve
hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi
belirtmek isteriz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (“KVKK Düzenlemeleri”)
kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere,
Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla Levelci.com tarafından aşağıda açıklandığı
kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.
“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade
etmektedir.
1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket çalışma birimleri, internet sitesi,
çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar
ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden
yararlandığınız süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimizle
yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, Şirketimizden aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde
kullanılmak, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, etkin bir kullanıcı hizmeti sunulması,
ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi,
modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel kullanıcı
tespiti, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon,
iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların
çözümlenmesi, kullanıcılarımızdan gelen talep ve soruların cevaplanması, Şirketimizin internet sitesi ve diğer
elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği
kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile
Size sunduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların
soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine
getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesi (a- Veri sahibinin açık rızası, bKanunlarda açıkça öngörülmesi, c- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması, ç- Şirket ile onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması, d) Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e- Sizin tarafınızdan bizzat
alenileştirilmiş olması, f- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, g-Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması.) ve 6. maddesinde (a- Veri sahibinin açık rızası, b- Kanunlarda öngörülen hallerde) belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.
2. Kişisel verilerinizin aktarılması
Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere
dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan
yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan
yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt
yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan
üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin
sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Levelci.com olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB
ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan dışında bulunan depolama, arşivleme,
bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara
aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz.
3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi
Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlüğümüz, fiziki ortamlar, çağrı
merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar,
kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, internet
sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular,
çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler gibi yöntemler ile Sizinle iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek
sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde
saklanmaktadır.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı
maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız
Şirkete başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III)
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3.
kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3.
kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran
otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
5. Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu
(4) numaralı madde de belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketin aşağıda bildirilen adresine şahsen
başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve Levelci.com sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıdaki bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik
numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep
konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.
Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur.
Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir
maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen
tarifedeki ücret alınabilecektir.